REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.kurypl.pl i prowadzony jest przez przedsiębiorcę Wojciecha Pawlaka prowadzącego działalność pod firmą: Gospodarstwo Rolne Wojciech Pawlak, Gąsawy ulica Działkowa 21, 64-500 Szamotuły. REGON: 302303110. Firma wpisana jest do Krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. numer wpisu ARiMR 056938674.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców, korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym kurypl.pl, w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, zasady i tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od Umowy przez konsumentów. 
  4. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
  5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.kurypl.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Produktu za cenę i na warunkach określonych w opisie.

§ 2 DEFINICJE

  1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący  z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; na potrzeby niniejszego Regulaminu za Konsumenta uznaje się również osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zawierającą umowę sprzedaży, która jest bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  2. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 360 ze zm.).
  4. Sprzedawca – przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, będący osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne: Gospodarstwo Rolne Wojciech Pawlak, Gąsawy ulica Działkowa 21, 64-500 Szamotuły.
  5. Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, który zawiera umowę sprzedaży w związku z wykonywaną we własnym imieniu działalnością gospodarczą, która posiada dla niego charakter zawodowy.
  6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.kurypl.pl.
  7. Umowa zawarta na odległość – Umowa Sprzedaży zawarta z Konsumentem w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  
  8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczny jest wybrany przez Klienta Produkt do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności zwielokrotnienia liczby Produktu.
  14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, za rzecz uznaje się żywe zwierzę hodowlane (kura nioska) – w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§ 3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 2 ust. 13 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
  3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 4 SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT I DOSTAWA PRODUKTU

  1. Klient ma prawo skorzystać z następujących sposobów płatności: Płatność przelewem na konto bankowe oraz skorzystania z bezpiecznej bramki płatniczej Axepta.
  2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, na adres wskazany przez Klienta.
  3. Zwierzęta hodowlane są wysyłane kurierem, w specjalnie przystosowanych do transportu kartonach, które zawierają porcję pożywienia adekwatną do czasu podróży.
  4. Kurier podejmuje tylko jedną próbę doręczenia, dlatego Klient jest zobowiązany odpowiednio zaplanować termin odbioru zamówienia.
  5. Po odebraniu zamówienia Klient jest zobowiązany w obecności Kuriera niezwłocznie sprawdzić stan zamówienia. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, należy zrobić zdjęcia, sporządzić protokół szkody, a następnie przesłać niezwłocznie na adres: sklep@kurypl.pl.
  6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 5 DANE OSOBOWE

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 6 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. W celu założenia konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
  2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
  4. W celu złożenia Zamówienia należy:
   • zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
   • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
   • wybrać sposób dostawy, płatności, zaakceptować regulamin sklepu oraz kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
   • opłacić zamówienie w określonym terminie,
   • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – dodatkowo wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
   • pisemnie na adres: Gospodarstwo Rolne Wojciech Pawlak, Gąsawy ulica Działkowa 21, 64-500 Szamotuły, NIP 787 198 14 53
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kurypl.pl
 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny pod linkiem: kliknij tutaj aby pobrać
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć przed dokonaniem zwrotu Produktu.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego dotychczas płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 1. Adres do zwrotu Produktu: Gospodarstwo Rolne Wojciech Pawlak, Gąsawy, ulica Działkowa 21, 64-500 Szamotuły.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu do chwili dostarczenia Sprzedawcy zwracanego Produktu.
 1. Konsument ponosi we własnym zakresie koszty związane z odstąpieniem od umowy, w szczególności koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. 
 1. Szacunkowy koszt zwrotu Produktu do Sprzedawcy wynosi 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych 00/100). W przypadku zwrotu większej niż jedna ilości sztuk, szacunkowy koszt zwrotu może być wprost proporcjonalnie wyższy.

§ 8 REKLAMACJA

  1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy: Gospodarstwo Rolne Wojciech Pawlak, Gąsawy ulica Działkowa 21, 64-500 Szamotuły, e-mail: sklep@kurypl.pl.
  2. Termin na zgłoszenie reklamacji wynosi maksymalnie 6 godzin liczonych od chwili odbioru zamówienia, w dniu odbioru paczki. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć zdjęcia reklamowanego Produktu. Tylko reklamacja złożona w ten sposób zostanie zaakceptowana. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji zwierząt hodowlanych, które padły po odbiorze zamówienia (Sprzedawca nie ma wpływu na to, jak przebiega aklimatyzacja, jakie są warunki w miejscu dostawy, rodzaj pożywienia, itd.).
  3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej, po uprzednim ustaleniu ze Sprzedawcą, należy wysyłać na adres: Gospodarstwo Rolne Wojciech Pawlak, Gąsawy ulica Działkowa 21, 64-500 Szamotuły.
  4. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od przyjęcia kompletnego zgłoszenia. 
  5. Reklamacja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym kurypl.pl

§ 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.
  2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  3. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest niezwłocznie zbadać przesyłkę w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpiło uszkodzenie Produktu lub jego upadek, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Dostawy Produktu są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
  2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.